ŠKODA CONNECTI TEENUSED EUROOPA RIIKIDES

ŠKODA Connecti alltoodud teenused on praegu saadaval järgmistele ŠKODA mudelitele järgmistes Euroopa riikides:

ŠKODA OCTAVIA - ŠKODA KAROQ - ŠKODA KODIAQ - ŠKODA SUPERB

TEENUS/RIIK AT BE BA BG HR CY CS DK EE FI FR DE GR HU IE IS  IT LV LT LU MT MK NL NO PL PT RO RS SK SI ES SE CH
/LI
UA GB IC
(ES)
Hädaabikõne yes yes 112 EN 112 112 yes 112 112 EN yes yes EN EN yes 112 yes 112 yes yes yes 112 yes EN yes yes EN 112 112 112 yes yes yes 112 yes yes
HOOLDUS- JA RIKKETUGI
Automaatne õnnetuse märguanne yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes
Tehnilise abi kõne yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes
Hooldusaja planeerimine yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes
Sõiduki seisukorra raport yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes
Teabe kõne yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes
KAUGJUURDEPÄÄS
Parkimiskoht yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes
Sõiduandmed yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes
Veebipõhine signalisatsioon yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes
Piirkonnateatis yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes
Kiiruseteatis yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes
Signaal&vilgutus yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes
Veebipõhine seisusoojendus yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes
Sõiduki olek yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes
VEEBIPÕHINE TEABE- JA MEELELAHUTUSTEENUS
Google Earth® yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Veebipõhine kaardi uuendamine yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Veebipõhine liiklusteave yes yes no yes no no yes yes no yes yes yes yes yes yes no yes no no yes yes no yes yes yes yes no no yes yes yes yes yes no yes no
Minu huviväärsused yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Uudised yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Parkimiskohad yes yes no yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes yes yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes
Tanklad yes yes no yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no no yes no no yes yes yes yes yes yes yes no yes yes yes yes yes yes
Ilmateade yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no
Veebipõhine teekonna import yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Veebipõhine huviväärsuste otsing (hääl) yes yes no no no no yes no no no yes yes no no yes no yes no no yes yes no yes no yes yes no no no no yes yes yes no yes yes
Veebipõhine huviväärsuste otsing (tekst) yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Veebipõhine sihtkoha import yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Gracenote yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes

 

ŠKODA FABIA - ŠKODA RAPID

TEENUS/RIIK AT BE BA BG HR CY CS DK EE FI FR DE GR HU IE IS IT LV LT LU MT MK NL NO PL PT RO RS SK SI ES SE CH
/LI
UA GB IC
(ES)
Hädaabikõne/ 112 yes yes 112 EN 112 112 yes 112 112 EN yes yes EN EN yes 112 yes 112 yes yes yes 112 yes EN yes yes EN 112 112 112 yes yes yes 112 yes yes
HOOLDUS- JA RIKKETUGI
Automaatne õnnetuse märguanne yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes
Tehnilise abi kõne yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes
Sõiduki seisukorra raport yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes
Teabe kõne yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes
KAUGJUURDEPÄÄS
Parkimiskoht yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes
Sõiduandmed yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes
Veebipõhine signalisatsioon yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes
Piirkonnateatis yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes
Kiiruseteatis yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes
Signaal&vilgutus yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes
Sõiduki olek yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes
VEEBIPÕHINE TEABE- JA MEELELAHUTUSTEENUS
Veebipõhine liiklusteave yes yes no yes no no yes yes no yes yes yes no yes yes yes yes no no yes yes yes yes yes yes yes no no yes yes yes yes yes no yes no
Minu huviväärsused yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Uudised yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Parkimiskohad yes yes no yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes yes yes yes yes yes no yes yes yes yes yes yes
Tanklad yes yes no yes yes no yes yes no yes yes yes yes yes yes no yes no no yes no no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes
Ilmateade yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no
Veebipõhine teekonna import yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Veebipõhine huviväärsuste otsing (tekst) yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Veebipõhine sihtkoha import yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yesMÄRKUS:
ŠKODA AUTO võtab tarvitusele kõik võimalikud meetmed ŠKODA Connecti teenuste pideva kättesaadavuse saavutamiseks ning rikete korral tagab nende viivitamatu kõrvaldamise. Vääramatu jõu (näiteks sõda, loodukatastroof, halb ilm) puhul või andmeid, sisu, infot või edastusmahtu tagavate ŠKODA AUTO tehniliste seadmete või kolmanda isiku tehniliste seadmetega seotud vajaliku hoolduse, remondi või muu tegevuse korral võivad siiski esineda ajutised rikked, mida pole võimalik ära hoida ja mis võivad katkestada ŠKODA Connecti teenuste töö või vähendada selle jõudlust (kiirust). Lisaks võib intensiivne samaaegne ŠKODA Connecti teenuste kasutamine kaasa tuua töökiiruse vähenemise ning süsteemi ja teiste üksikute teenuste reaktsiooniaja pikenemise.

KEHTIV ALATES: 05/2017